Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Gabriella Fägerlind

Förfrågan
Gabriella Fägerlind arbetar sedan 1999 som jämställdhets- och mångfaldskonsult, med uppdrag på arbetsplatser inom både privat och offentlig sektor. Uppdragen består av seminarier, utbildningar och rådgivning om hur organisationer kan gå tillväga i sitt jämställdhets- och mångfaldsarbete. Till exempel nulägesanalyser, stöd att arbeta enligt diskrimineringslagens aktiva åtgärder, kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv, ledarutveckling, organisationsutveckling, nyckeltal för jämställdhet och mångfald, starta upp projektgrupper för jämställdhet och mångfald, ta fram mångfalds- och jämställdhetspolicy samt lönekartläggningar. 
Gabriella har utvecklat appen #hurärdethososs, ett digitalt verktyg för diskussioner och utveckling på arbetsplatsen när det gäller jämställdhet och mångfald. Gabriella har anordnat nationella och internationella konferenser om mångfald, samt studieresor i Europa och Nordamerika med fokus på mångfald i arbetslivet.
Gabriella är författare till böckerna Mångfald i praktiken – handbok för verksamhetsutveckling och Jämställdhet i praktiken – så utvecklar ni er arbetsplats, samt till ett flertal rapporter och artiklar. 
 
Gabriella är civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola och teknologie licentiat efter forskarstudier inom arbetsorganisation på Chalmers Tekniska Högskola. 1996-1998 arbetade hon för Sveriges Tekniska Attachéer i Ann Arbor, MI, USA och bevakade arbetslivsfrågor i USA. Hon skrev bl.a. en rapport om Best Practice i mångfaldsarbete i USA.
 


Här följer några ämne som Gabriella gärna föreläser om:

 • Mångfald – vad, varför och hur? 
Begrepp, forskning och praktiska erfarenheter om varför mångfald och inkludering är viktigt för arbetsplatsens verksamhet och hur man lyckas med sitt jämställdhets- och mångfaldsarbete på lång sikt.
 • Inkluderande arbetsplats – hur då? 
Vad utmärker en inkluderande arbetsplats? Vilka effekter ger en inkluderande kultur när det gäller prestation och trivsel.
 • Ledarskap för jämställdhet och mångfald. 
Kunskap och medvetenhet är viktiga verktyg i ledarskap. Vad utmärker ett inkluderande ledarskap? Hur skapar du som chef en inkluderande arbetsplats?
 • Mångfaldssäkrad rekrytering. 
Hur kan rekryteringsprocessen utvecklas med ett mångfaldsperspektiv? Enkla knep för kravprofilen och annonsen. Viktigt att tänka på vid urval.
 • Unconscious bias – attityder, föreställningar och undermedvetna preferenser på arbetsplatsen. 
Hur påverkar de i arbetslivet och arbetsplatsen ? Hur kan  chefer och medarbetare gå från programmerat beteende till valt beteenden, för att minska negativa effekter av våra undermedvetna preferenser?
 • Trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling på arbetsplatsen. 
Vad är det?  Vilka krav ställer lagen på arbetsplatser? Förebyggande  arebete när det gäller trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling? Hur ska chefer och medarbetare agera vid fall av trakasserier och kränkningar?
 • Härskartekniker på arbetsplatsen. 
Vad är härskartekniker – hur kan vi känna igen dem? Hur bemöter vi härskartekniker, som utsatt eller  kollega när någon annan utsättas? Vad kan vi göra för att minska/få bort härskartekniker på vår arbetsplats?
 • Vad kan vi lära av forskning om mångfald i arbetslivet? 
Är jämställdhet och mångfald lönsamt? Vad visar forskning om prestation i homogena och heterogena grupper? Vilka effekter ger ett inkluderande arbetsklimat? Vilka effekter ger ett inkluderande ledarskap?
 • Vad kan vi lära om forskning om jämställdhet i arbetslivet? 
Är jämställdhet lönsamt? Vad finns det för fenomen på arbetsplatsen som är kopplade till kvinnor och män? Hur påverkar dessa på er arbetsplats? Hur ser könsfördelningen ut i det svenska arbetslivet?
 • Svensk diskrimineringslagstiftning och Aktiva Åtgärder. 
Vad omfattar lagen? Vad omfattar de Aktiva Åtgärderna och vad är arbetsplatser ålagda att göra? Vad kräver lagen av av  chefer  när det gäller diskriminering, trakasserier och aktiva åtgärder? Hur kan vi genomföra de fyra stegen; kartlägga, analysera, åtgärda och följa upp? 
 • Mäta och följa upp jämställdhets- och mångfaldsarbete.
Kan man mäta mångfald? Vad är viktigt att mäta? Mer än bara statistik – olika sätt att mäta och följa upp jämställdhets- och mångfaldsarbetet.
 • Erfarenheter av mångfaldsarbete från svenska och utländska arbetsplatser.
Vad och hur har de gjort? Vilka är de vanliga fallgropar i jämställdhets- och mångfaldsarbetet? Vad måste till för att en organisation ska lyckas?

Gabrialla anpassar innehåll och upplägg till kunders behov och målgrupp.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.