Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Gun Sättermann

Förfrågan
Gun Sättermann är ingenjör, civilekonom, och beteendevetare med 20 års egen ledarerfarenhet. Hon har varit kvalitets- och produktsäkerhetschef för Boforskoncernen och utbildningschef för Transcom Sverige. Gun pratar om Ledarskap men även om Medarbetarskap - Vilket ansvar har vi som medarbetare? Hon talar också om Kvinnligt Ledarskap, Lösningsfokuserat arbetssätt, Motivation, Laganda och Den goda arbetsplatsen. Guns styrka är hennes breda teoretiska och praktiska erfarenhet i kombination med hennes starka förmåga att motivera och kommunicera.

Gun har erfarenhet av såväl ledningsgrupp som styrelsearbete och hon talar om vikten av samverkan, hårt och mjukt i ledarskapet för att skapa ett bra resultat. Guns ämnesrubriker är: ”Ledarskap, laganda, motivation och resultat – hur hänger det ihop?” ”Ledarskapets tre delar; Leda verksamhet, leda andra, leda sig själv” ”Den goda arbetsplatsen- belysning av faktorer som har en läkande/ hotande effekt på arbetsklimatet”, ”Lösningsfokus i arbets- och uttryckssätt – underlättar i vardagen hemma och på jobbet”, ”Varför gör dom på detta viset?- om hur vi kan förstå våra beteenden på arbetsplatsen", ”Använd teamets styrka– om olika teamroller och förbättrad samverkan” ”Systematik, struktur och kultur för verksamhetsutveckling enligt SIQ:s modell” ”Kvinnligt ledarskap – styrkor och fallgropar”, ”Manligt/Kvinnligt – olikheter i syn och uttryckssätt”. Gun har ingått i verkstadsindustrins teknikråd och ingår i Handelskammarens styrelsenätverk. Hon har varit examinator för utmärkelsen Svensk Kvalitet. Kvalitet handlar enligt Gun om kundens behov och krav vare sig det gäller en vara eller en tjänst. För att kunna uppnå kvalitet krävs ett gott ledarskap, att få alla inom en organisation att dra åt samma håll. Gun har i dag en konsultroll där hon i egna uppdrag eller tillsammans med andra kompetenta konsulter arbetar med att utveckla organisationer, dess ledare och medarbetare.Tillsammans med Psykolog Christina Stephanson har Gun utvecklat ledarskapsprogrammet PANDURA,som löper över ett år och som bl.a. har genomförts med kvinnliga Doktorander på Chalmers Tekniska Högskola. Gun är fascinerad av mötet med människor och är en spännande och engagerande föreläsare som har ett helhetsperspektiv i allt det hon gör.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.