Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Kerstin Ljungström

Förfrågan
Kerstin Ljungström är beteendevetare och har arbetat som egen konsult många gånger i nätverk med andra konsulter under de senaste 25 åren.
Hon har även varit personalchef inom Riksrevisionsverket, RRV och projektansvarig för förändringsprocessen inom Finansinspektionen, FI.
Hon har skrivit flera uppmärksammade böcker: "Konflikter på jobbet", "Förändringar som leder vidare" och "Samtal på jobbet".
Inom dessa områden föreläser hon också gärna.
 
 


Kerstin anser att utmaningen i dagens arbetsliv är att bruka mångfalden i olika personligheter, erfarenheter och kulturer samtidigt som den föränderliga tiden förutsätter ett radikalt nytänkande. Att hjälpas åt med olika perspektiv, vidga ramarna, pröva nya vägar och inte sätta för snäva gränser vare sig för sig själv, varandra eller andra är något som hon vill bidra med.
 
Så här säger Kerstin om konflikter;
 
"Så fort människor engagerar sig i en verksamhet finns möjligheten/risken för konflikter. En konfliktfri arbetsplats är kanske inte ens sund… Men hur ska man hantera situationer som mer äter energi och arbetsglädje än ger stimulans och utveckling? Och vad kan man göra som ledare -var börjar och slutar ansvar, vilket ansvar ligger hos medarbetarna och vad ligger i organisationen som system?"

Om stress...;
 
Jäkta, stressa, gå i väggen eller bara vara osorterad...
"Den kreativitet och glädje som naturligt finns hos människor blir ofta beslöjad av påfrestningar som tillsammans skapar stress, ibland även utbränning. Brist på tillit till egen förmåga och/eller till omvärldens förmåga att stödja gör att situationen kan förvärras."
 
Om samtal..;
 
"Medarbetarsamtalet är ett ovärderligt hjälpmedel för att vidareutveckla verksamheten inom en framgångsrik organisation och se till att man även framdeles har rätt person på rätt plats. Sådana samtal kräver en hög grad av medvetenhet såväl om mål, kvalitetskrav, ekonomi och verksamhet som om samtalsmetodik och kommunikation på olika plan. Om man är chef över tidigare kolleger ställs särskilda krav på tydlighet och medvetenhet. Därför är utbildnings- och träningsinsatser till stor hjälp.
Om man kompletterar utbildningen för ledare med utbildningsinsatser för medarbetare, ökar möjligheterna att lyckas i ambitionerna. När medarbetarna förstår strukturen och syftet ökar möjligheterna att de förstår vikten av förberedelse och ömsesidighet i samtalen.
Så fort man aktivt arbetar med goda samtal mellan ledare och medarbetare ökar möjligheterna att fånga upp konfliktungar eller oroshärdar. Därför är det också väsentligt att komplettera utbildning kring medarbetarsamtal med kunskapshöjande aktiviteter om oenigheter och konflikter. "
 
Kerstin kan föreläsa halv eller heldagar kring ovanstående ämnen. Hon kan också specialsy utbildningsinsatser utifrån kunders olika behov.
Hon är varm, kunnig och varvar gärna erfarenheter och tankar med praktiska metoder. Hon föreläser även på engelska.
 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.