Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Kjerstin Almqvist

Förfrågan
Barn som växer upp i en familj där det förekommer våld lever med en ständig rädsla. En rädsla som begränsar barns förmåga till inlärning och hämmar barnets utveckling.

Detta visar Kjerstin Almqvists forskning på barns reaktioner på våld och fara. Hon är docent i psykologi och är verksam vid Karlstad universitet. Kjerstin Almqvist var dessutom ansvarig för studien ”Barn som bevittnat våld mot mamma” som gjordes på kvinnojourer och kriscentrum i Göteborg under åren 2000-2003.

Kjerstin Almqvist tycker också att barnens rättsliga ställning behöver stärkas. Enligt Barnkonventionen har barnet rätt till regelbunden kontakt med båda föräldrarna. Men enligt samma konvention har alla barn rätt att säga sin mening och få den respekterad. Kjerstin Almqvist anser att domstolarna ofta ser till föräldrarnas behov i vårdnadstvister. Att de ofta har ett föräldraperspektiv i barnfrågor.

- Barn kan inte läka så länge som det inte finns trygghet. Och alla vet att det är viktigt att se barnens behov. Ändå tappas de bort.

 

 Tyvärr hittades ingen föreläsare.