Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

My Skarsgård

Förfrågan

My Skarsgård är läkare och alkoholterapeut med egna erfarenheter som alkoholist i bagaget. 

Idag är arbetar hon med männsikor som söker hjälp för sitt missbruk på hennes behandlingshem men också med utbildningar, föreläsningar och förebyggande arbete kring alhohol och missbruk. 

My föreläser bl. a kring följande teman;
 Ex föreläsningar 

Oro ?- känner du oro för någon som dricker för mycket alkohol?
Vad kan du göra?  om anhörigas problematik och ansvar. 

Varför slutar du inte? - om fördomar, skam och fakta kring alkohol och droger.

 


Så här säger My om Alkohol och drogberoende;
Alkohol- och drogproblem blir allt vanligare i vårt samhälle.
Trots att vi idag vet ganska mycket om hur vår hjärna förändras vid utvecklandet 
av ett beroende, och därmed inte längre behöver tvivla på om beroende är en ”riktig” sjukdom eller inte, är kunskapen hos de flesta människor mycket låg. Majoriteten 
(ca 80% enligt aktuella undersökningar) tror att problemen grundar sig på svag karaktär, dålig moral, dålig miljö eller psykiska störningar.
Vad många inte vet är att Världshälsoorganisationen (WHO) fastslagit enligt
medicinska definitioner att alkoholism är en sjukdom.
Med alla vetenskapliga resultat, både historiskt och i nutid, vet vi idag att
beroende, t.ex. alkoholism, är en livstilsrelaterad kronisk, men behandlingsbar,
sjukdom som kan drabba i stort sett alla människor.
 
Så här arbetar My med Prime for Life
PRIME For Life är en forskningsbaserad utbildning för vuxna och äldre tonåringar som minskar risken för alkohol – och drogproblem. Utbildningen grundar sig på riskreduceringsmodellen, enligt denna är alkohol- och drogproblem livsstilsrelaterade hälsoproblem som uppstår i ett samspel mellan genetiska faktorer och våra livsstilsval. Riskreduceringsmodellen integrerar medicinsk, genetisk, sociologisk och psykologisk forskning till en teoretisk modell och en förebyggande metod. PRIME For Life är evidensbaserat och det finns flera oberoende studier som visar att programmet har god effekt på både attityder och beteenden.
 
Vad sker egentligen med kroppen när vi missbrukar och i vissa fall utvecklar ett
beroende och hur reagerar hjärnan? Vad är missbruk och vad är beroende?
Varför utvecklar vissa människor ett beroende medan andra inte gör det? Vilka är de biologiska och psykologiska mekanismerna bakom beroende? Hur hanterar vi stress?
 
Utbildningen har både ett allmänt och ett individuellt perspektiv. Dels handlar den om alkohol- och drogrelaterade problem för individen och omgivningen, dels om hur man själv kan undvika att hamna i problem. Detta genom att i detalj undersöka sin risknivå och skapa en egen riskprofil.
På detta sätt läggs grunden för en långsiktigt positiv livsstil.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.