Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Paki Holvander

Förfrågan

Paki Holvander arbetar som chef för avdelningen för Demokrati och mångfald på strategisk nivå i Södertälje kommun. Hon var tidigare verksam i Norrtälje kommun då den kommunen av dåvarande Integrationsverket valdes till "Årets Mångfaldskommun 2001", vilket förutom äran innebar en prissumma på SEK 300.000 samt möjligheter att föreläsa hos andra arbetsgivare i näringsliv och offentlig sektor om vikten av ett metodiskt mångfaldsarbete i organisationen.

Som ett led i Norrtälje kommuns mångfaldsarbete har Paki varit handledare för studenter som upprättat den lokala Integrationsbarometern 2005, som speglar allmänhetens attityder i fråga om rasism och främlingsfientlighet. Även i Södertälje har hon handlett studenter, som genomfört valanalys, kulturanalys med mera. Därutöver han hon tagit initiativ till och deltagit i genomförandet av flera olika projekt finansierade med medel ur EU:s olika fonder, bland annat Equal-projektet FAIR (FramtidsAnpassad Inkluderande Rekrytering), C i kubik (Cross Cultural Competence) ett samarbete mellan fyra olika kommuner. Hon är också initiativtagare till Nationella Nätverket för Mångfald och Mänskliga rättigheter (NNM), ett nätverk som startades med hjälp av medel från dåvarande Integrationsverket (2002). I nätverket ingår för närvarande ett 40 tal kommuner, länsstyrelser, försäkringskasson och fackliga organisationer. För mer information: (www.nnm.nu)Med sin förmåga att fånga deltagarnas intresse för det budskap, som hon är bärare av, delar hon frikostigt med sig av sina gedigna kunskaper om samtliga diskrimineringslagar och metoder för att göra chefer och medarbetare medvetna om värdet av ett metodiskt arbete. Förutom att tala om det strategiska mångfaldsarbetet (med en redovisning av vunna erfarenheter samt praktiska tips om hur man kan undvika fallgropar när man vill driva utvecklingen framåt i en mångfaldsorienterad organisation) är hon sakkunnig när det gäller FAIR, som rymmer en rekryteringsprocess i flera olika steg där metoden i sig utgör en kvalitetssäkring, vilket underlättar vid en eventuell granskning av DO (Diskrimineringsombudsmannen).

Paki Holvander har lång erfarenhet av det privata näringslivet (SAS, Scandinavian Airlines) innan hon började arbeta som informatör i Norrtälje kommun år 1993. Genom åren har hon även skaffat sig erfarenhet av arbete inom fackliga organisationer då hon varit ledamot i Integrationskommittén inom SKTF samt ledamot i TCO:s nätverk för integrationsfrågor. Paki sätter mera värde på människors bildning än deras examina och hennes motto är: Förbanna inte mörkret, tänd ett ljus!

Under rubriken "Mångfald i praktiken" talar Paki kring;
- Teori är en sak, praktik något viktigare!
- Policydokument i all ära, men om man inte är beredd att leva upp till den kan det bli en kostsam historia!
- Behövs mångfaldsplaner?
- Motivet bakom ett systematiskt arbetssätt.
- Hur ska vi göra för att underlätta arbetet?
- Intersektionalitet - är ordet, som gör det möjligt att underlätta arbetet med antidiskrimineringslagarn
- Rekrytera för framtiden!
- FramtidsAnpassad Inkluderande Rekrytering.
- Mänskliga rättigheter
- Värdegrundsbaserad styrning

Tyvärr hittades ingen föreläsare.