Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Per Löfberg

Förfrågan

Så här säger Per Löfberg om Hållbarhet;

Ordet "hållbar" väcker inte alltid stor entusiasm, och det är inte så konstigt. Om vi använder ordet i andra sammanhang än när vi talar miljö, återvinning och naturskydd får det en helt annan klang:  -Hur är ditt äktenskap? -Hållbart...
Naturen är inte "hållbar" i sig, den är blomstrande, full av överflöd. En entreprenör drivs inte primärt av lust att vara "hållbar", utan vill skapa nya värden och gärna på ett hållbart sätt. 
För att frigöra kreativitet och våga drömma om en verkligt hållbar framtid krävs ett nytt perspektiv på hållbarhet, ett perspektiv som inkluderar att vi måste värna våra resurser, men som inte stannar där utan tar tillvara vår förmåga att skapa mervärden och applicerar detta även på miljön.Per Lövberg är en inspirerande och underhållande föredragshållare som utnyttjar en lång bakgrund som skådespelare i sina föredrag. Han utmanar och ifrågasätter ingrodda tankemönster och ger fakta, konkreta exempel och inspiration till genuin förändring. Hans föredrag skär tvärs igenom politiska ideologier och inspirerar alla från industriledaren till miljöaktivisten.

Per Löfberg arbetar som miljökonsult utifrån konceptet Cradle to Cradle (vagga till vagga). Han beskriver en konstruktiv och realistisk strategi mot en avfallsfri värld, där målen är mångfald, utveckling, blomstrande näringsliv och livskraftig natur. Vagga till vagga har fått mycket stort genomslag i Holland och Danmark där storföretag, jordbruk, stat och kommun i allt högre takt börjar samarbeta utifrån konceptet och de bakomliggande principerna.  

Per är medgrundare av Emerging Cooking Solutions i Zambia som ersätter hälsofarlig matlagning över träkol och ved med hälsosamma spisar och pellets. Att gå från träkol till lokalt producerade pellets leder till utsläppsminskningar på 4 till 5 ton CO2 per hushåll och år. Företaget arbetar numera lika intensivt med solenergi-lösningar för ljus och laddning på hushållsnivå. 

Idag arbetar Per för Innovation Skåne AB som projektledare för Elväg Syd, där målet är att för Trafikverkets räkning utvärdera en helt ny teknik för laddning av elektriska fordon under färd. Detta kommer att leda till radikalt minskade batteribehov och öppna upp för nya hållbara transport- och logistiklösningar. 
Han medverkar också i projekt Innovation Skåne om framtidens hållbara cirkulära matproduktion.  

Bägge projekten är i spets för hållbar utveckling, men i diametralt olika kontexter. 

Ämnen som Per talar om:

-Möjligheten att skapa en verklig revolution inom industrin och bryta sambandet framsteg/utveckling = negativ miljöpåverkan.
-Hur företag och myndigheter i Sverige kan utveckla sitt redan stora miljöengagemang.
-Hur en positiv vision och strategi påverkar allas, och inte minst viktigt ungdomars, tro på sig själva och framtiden.
- Hur ett land som Sverige kan bli en verklig inspiration för andra nationer.

Vad är Vagga till Vagga-design (Cradle to Cradle) ?
Vagga till vagga är en designstrategi som härmar naturens processer och som kan sammanfattas i en enda mening: avfall = näring. I naturen existerar inte begreppet avfall, utan allt är näring för något nytt. Vagga till vagga handlar inte om att göra mindre skada, utan om att skapa positiva ekologiska fotavtryck. För denna stora omställning krävs det en ny intelligent design av produkter, processer och byggnader. Avfall uppstår som direkt konsekvens av att vi inte designar produkter för genomtänkta kretslopp!
Idag hamnar det mesta som producerats snart i en avfallsdeponi eller blir genom förbränning till molekylsopor. I bästa fall fördröjs denna process genom återvinning. Inom Cradle to Cradle kallas detta downcycling eftersom få material är skapade för att behålla sina kvaliteter ens i ett fåtal återvinningscykler. Att tala om "energiåtervinning" vid sopförbränning blir lätt ett alibi för att inte tillvarata näringsämnena. Dyrbara resurser som koppar och fosfor eldas idag upp!
Vagga till vagga är en målmedveten och långsiktig strategi för näringsliv, stat, kommun och individ som är ytterst inspirerande, praktiskt orienterad och som redan fått mycket stort genomslag internationellt.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.