Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Tage Granit Anna Marking

Förfrågan
Tage Granit spelar och specialskriver interaktiva föreställningar åt företag som står inför eller är mitt i omstruktureringar, omorganisationer eller liknande. I interaktiv teater är en mycket bra metod för att föra ned teoretiska resonemang till praktiska och konkreta handlingar. Förändringar, manlighet, tjejer och killar, våld, anorexi, svåra samtal kring olika teman som Tage Granit arbetet mycket med.

Interaktiva föreställningar vad är det?

Modellen
går ut på att Tage Granit efter research och intervjuer skriver en scen som utspelar sig i en liknande miljö som företaget befinner sig i. Scenen spelas fram till ett kaotiskt slut med låsta positioner. Sedan ”spolas” scenen tillbaka och publiken får gå in och påverka karaktärerna. Precis här ligger nyckel; interaktionen mellan skådespelaren och publiken. ”Du måste vara tydligare i ditt budskap” kan kommentar vara. Skådespelaren ställer motfrågan ”hur är man det? hur gör man då? vad exakt ska jag säga?” Diskussionen är igång och skådespelarna provar förslag på förslag. Det viktiga är inte att det blir rätt utan att man här får chansen att prova olika tillvägagångssätt, att våga misslyckas och träna sig.
Metoden är också bra på att ta reda på var medarbetarna står i en förändringsprocess.
Hur långt har vi i praktiken kommit? Vilket motstånd finns? Det är sådana frågor man under ett pass med Tage Granit får svar på.
Fördelarna med interaktiv teater är många. Dels är det roligt och engagerande. Dels är den konkret och man kan som publik ”träna” och prova på – utan att för den skull behöva rollspela själv. 

Ex på utbildningar och teman;

Svåra samtal
Under 11 års tid har vi arbetat med svåra samtal i olika former. Det kan vara allt från de samtal en arbetsledare måste ta med sin personal till en polis som talar med en misshandlad kvinna. Hur skapar man en konstruktiv och respektfullt dialog under ett känsligt samtal?

I föreställningen ”Orka bry sig” utforskar teatergruppen Tage Granit åter igen världen genom genusfiltret. Denna gång vänder de sig till högstadiet och den ”manliga” världens förhållande till våld. Grupptryck, makt, självdestruktivitet, våld och genus är ofta nära sammanlänkade. Varför romantiserar mansrollen makt och våld? Vad händer med demsom varken kan eller vill passa in?
Syftet är att med hjälp av interaktivteater få publiken att utforska och öva sig på att bryta våldsamma mönster, förstå de bakomliggande sambanden och få redskap att gå sin egen väg. Åskådaren förvandlas från passiv åskådare till aktiv medskapare utan att behöva kliva upp på scenen.


Utbildning av moderatorer

Syfte:   Att utbilda lyhörda och trygga moderatorer. En kunskap och erfarenhet som även underlättar vid andra former av ledarskap och vid presentationer inför stora och små grupper.

Kreativt ledarskap

Syfte:   Att med hjälp av mod, lust och lyhördhet hitta sina egna nycklar till ett kreativt ledarskap.
Metod:   Improvisationsteater och dramapedagogiska övningar. Tyngdpunkten ligger i praktiska övningar i att leda, med feedback och reflektioner kring detta.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.