Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Ulf Djurberg

Förfrågan
Ulf Djurberg är advokat och ansvarig för Setterwalls Advokatbyrås EU- och konkurrensrättsgrupp i vilken expertgrupperna för Antitrust, Förvärvskontroll, Offentlig Upphandling, Statligt Stöd, Regulatoriska frågor, Fri Rörlighet, Förvaltningsrätt och Antikorruption ingår. Han har en omfattande erfarenhet av processer inom dessa områden och har varit ombud i mål vid såväl nationella domstolar som vid EU-domstolen. Ulf var en av de första som började arbeta med förvärvskontroll- och konkurrensfrågor i början av 90-talet. Han arbetar också med olika typer av offentligrättsliga ärenden, bl.a processer i överprövnings- och skadeståndsmål, allmän rådgivning och ärenden som rör strategier vid offentlig upphandling och statligt stöd.
Ulf  Djurberg tog jur kand vid Uppsala universitet och tog sen en Master i EU rätt vid Amsterdams universitet.Han har arbetat vid Länsrätten i Göteborg och vid EFTA Sekretariatet ( med förhandlingar av EES avtal) innan han kom in som advokat och delägare vid Setterwalls. Han är medlem i ICC expertgrupp för konkurrensrätt, i EU klubben, och i juridiska nätverket för offentlig upphandling.
Ulf föreläser också på engelska.

Ulf Djurberg arbetar också med att upprätta konkurrensrätts- och upphandlingsmanualer samt stategihandböcker för ett antal börsnoterade uppdragsgivare. Han anlitas kontinuerligt som föreläsare inom sina verksamhetsområden i både Sverige och utomlands.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.