Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Bosse Angelöw

Förfrågan
Bosse Angelöw är docent och socialpsykolog, med över 25 års erfarenheter av forskning, utveckling, utbildningsverksamhet och olika typer av konsultinsatser.

Bosse leder forsknings- och utbildningsinstitutet Nova Futura. Han har forskat och skrivit böcker inom områden som ex. arbetslädje, förändringsarbete, friskare arbetsplatser, glädje och stress.

Bosse har anlitats som föreläsare och rådgivare av flera hundra olika arbetsplatser. Han har genomfört många olika typer av utbildningar som handlar om stresshantering, hälsofrämjande insatser, arbetsglädje, hur man skapar friskare arbetsplatser osv.Här följer några teman Bosse gärna föreläser kring;

Att må bra i samband med förändringar
- Vad kan man göra för att må bra i en föränderlig tillvaro?
- Hur klarar man av ständiga förändringar?
Avsikten med föreläsningen är att ge  kunskaper och metoder för att kunna må och fungera bra i samband med olika förändringar.

Avveckling och personalminskning
Utbildningen handlar om att skapa en förståelse för de olika reaktionsmönster som kan uppträda hos anställda i samband med att deras arbetsplats läggs ner eller minskar på sin personal.
En genomgång görs av vad som kan göras i den uppkomna situationen och hur berörda personer kan hantera situationen på bästa möjliga sätt. Olika synsätt och metoder lärs ut som bidrar till att man lättare kan hantera och bemästra dessa förändringar.

Konflikthantering
- Att förebygga och motverka konflikter
I all verksamhet och i alla relationer finns ofta olika typer av konflikter. En genomgång görs av olika konflikter, såväl destruktiva som konstruktiva konflikter.
Fokus läggs dels på konfliktprevention, om hur man kan förebygga och undvika konflikter och dels på konflikthantering, hur man kan hantera och lösa konflikter. Genomgång av teorier och modeller kring konflikthantering varvas med praktiska övningar. Deltagarna får lära sig en praktisk metod för positiv konflikthantering.

Positivt bemötande
Den här föreläsningen handlar om hur deltagarna kan förbättra sitt bemötande gentemot  personer som  de arbetar mot såsom kunder, patienter osv.

Målsättningen med seminariumet är också att lära ut verktyg och tekniker för att känna sig tryggare och säkrare i svåra situationer som kan uppstå i olika relationer. Deltagarna får en ökad kunskap om hur man bemöter och lär sig samarbeta med olika sorters människor.


Teamutveckling
- Att skapa välfungerande arbetsgrupper
Syftet är att fördjupa sina kunskaper om vad som behövs och vad man kan göra för att en grupp ska utvecklas till ett välfungerande team. Här presenteras metoder och praktiska verktyg för att förbättra förmågan att arbeta i grupp. Följande behandlas bland annat:
•  Viktiga framgångsfaktorer för att skapa bra och effektiva grupper
•  Att skapa arbetsglädje och ett positivt klimat i arbetsgruppen
•  Att tänka på när man ska bygga upp effektiva team
•  Metoder för att förbättra kommunikationsförmågan
•  Att förebygga, hantera och lösa samarbetssvårigheter
•  Att tydliggöra teamets uppgift, syfte och mål
•  Sammansättning, rollfördelning och personligheter inom gruppen
•  Problemlösning och beslutsfattande inom gruppen
•  Individuella och organisatoriska faktorer som påverkar gruppens prestationsförmåga

­SE MÖJLIGHETERNA - Bli en framgångsletare
Föreläsningen handlar om vad vi kan göra för att uppmärksamma de styrkor, tillgångar och möjligheter som finns och börja identifiera vad som fungerar bra. De presenterade möjlighetsbaserade metoderna kan till exempel användas som kraftfulla redskap för att främja en personlig utveckling, för att stärka relationer, förbättra samarbetsförmågan och öka en organisations framgång.

ATT SKAPA ARBETSGLÄDJE!
Arbetsglädjen är en av de viktigaste förutsättningarna för en hälsosam, effektiv och framgångsrik arbetsplats.  Denna upplyftande och inspirerande föreläsning handlar om vad chefer och medarbetare tillsammans kan göra för att skapa mer arbetsglädje på arbetsplatsen.  Det handlar om att satsa på ett systematiskt arbetsglädjearbete. Att fokusera på möjligheter, styrkor och framgångar är ett genomgående tema, liksom att ge konkreta tips och idéer om hur man kan skapa en arbetsplats som genomsyras av hög arbetsglädje och ett positivt arbetsklimat.

 

 

 

 

 

 
Tyvärr hittades ingen föreläsare.